JOBexpo VTI Poperinge 20-21

6TSO

Dier -en landbouwtechnische wetenschappen – 6 TSO
Elektrische installatietechnieken – 6 TSO
Elektromechanica – 6 TSO
Houttechnieken – 6 TSO
Industriële wetenschappen – 6 TSO
Planttechnische wetenschappen – 6 TSO

6BSO

Auto – 6 BSO
Elektrische installaties – 6 BSO
Houtbewerking – 6 BSO
Landbouw – 6 BSO
Tuinbouw en groenvoorziening – 6 BSO

7BSO

Bedrijfsvoertuigen – 7 BSO
Industriële elektriciteit – 7 BSO
Industriële houtbewerking – 7 BSO
Land- en tuinbouwmechanisatie – 7 BSO

Se-n-Se

6ASO

6KSO

5BSO

5TSO